Stáva sa, že vaše podnikanie nejde tak, ako by ste si predstavovali a možno ste vyhodnotili, že by bolo lepšie s podnikaním skončiť, no neviete ako. Alebo ste už dosiahli dôchodkový vek, nemáte komu zanechať firmu. V oboch prípadoch je riešením likvidácia spoločnosti, čo však nie je úplne jednoduchý proces, obnáša so sebou množstvo povinností, vypĺňanie tlačív, chodenie po úradoch, likvidácia spoločnosti vám dá určite poriadne zabrať.

Kedy je možné spoločnosť zlikvidovať?

Likvidácia spoločnosti a účtovníctvo
Dôvody na likvidáciu spoločnosti

K likvidácii spoločnosti nie je možné pristúpiť len tak hocikedy, je to možné vtedy, ak firma nemá žiadny majetok alebo v prípade, že bol vyhlásený konkurz a tento bol zamietnutý z dôvodu, že firma nemá dostatok majetku. Za celý proces likvidácie je vždy zodpovedný likvidátor, ktorého zvolia spoločníci. Likvidátor musí vždy postupovať v súlade so zákonmi a zároveň záujmami danej spoločnosti. Medzi povinnosti likvidátora patrí aj vedenie účtovníctva a taktiež musí informovať spoločníkov o všetkých záležitostiach firmy. O oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie musí likvidátor bezodkladne informovať všetkých svojich veriteľov  a zároveň ich vyzvať, aby si prihlásili všetky svoje pohľadávky. V procese likvidácie musia byť najskôr uspokojené pohľadávky veriteľov firmy.

Likvidátor vyhotoví zoznam pohľadávok a majetku

Pokiaľ si veritelia prihlásili nejaké pohľadávky, je povinnosťou likvidátora vypracovať zoznam pohľadávok a následne zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku, na základe ktorej sa zhodnotí, či boli splnené všetky podmienky pre likvidáciu spoločnosti. Počas celej doby likvidácie spoločnosti  likvidátor postupne vypláca pohľadávky veriteľov. Pohľadávky veriteľov sú vždy na prvom mieste, až potom môže dôjsť k vyplácaniu spoločníkom. Posledným krokom je podanie návrhu na výmaz spoločnosti, ktorý sa posiela do Obchodného registra. K tomuto návrhu musíte pripojiť účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zostatku, ktorý zostáva po likvidácii a aj konečnú správu a samotnom priebehu likvidácie. Likvidátor skutočnosť o vykonaní likvidácie oznámi aj v Obchodnom vestníku. Celkový proces likvidácie trvá pomerne dlhú dobu, okolo 6 mesiacov no v mnohých prípadoch je to aj takmer rok. Ako podľa vyššie opísaného vidíte, skutočne je s tým spojených mnoho zložitých úkonov, papierovačiek, jednoznačne je potrebná aj určitá znalosť obchodného zákonníka a dodržanie stanovených procesov. Ak si na to netrúfate sami a nemáte dostatočnú znalosť predpisov, našťastie existujú firmy, ktoré vám s tým vedia pomôcť. Ak máte záujem o likvidáciu spoločnosti, kliknite na stránku https://www.easystart.sk a dozviete sa viac.